Общи условия за ползване на интернет сайта rio.bg :

1 Общи положения

1.1. Настоящите общи условия преставляват договор за предоставяне от Групо Медия ООД (ЕИК BG202096161) на собствения си интернет сайт Rio.bg, за осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта Rio.bg, собственост на Групо Медия ООД.

1.2. Страни по настоящия договор са Групо Медия ООД (ЕИК BG202096161) от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта Rio.bg.
1.3. Договорът между потребителите и доставчиците се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условие (сключване на определен брой договори и др.) или срок.
1.4. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях.
1.5. Регистрационна Форма: при регистрация на потребителски профил в информационната система на Rio.bg потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. 
1.6. Формата съдържа информация за името, име, фамилия, и-мейл и телефонен номер и се записва на сървъра на Rio.bg като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП.
1.7. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът Rio.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

2 Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:
- Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес Rio.bg;
- Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко - продажби на стоки и/или услуги по електронен път;
- Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
- Потребителски профил е обособена част от уебсайта на Групо Медия ООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Rio.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и Групо Медия ООД.
- Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта Rio.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и Групо Медия ООД
- Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
- Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
- Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.
- Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.
- Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
- Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
- Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
- Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
- IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потрeбителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
- Ваучер, или разписка - виртуален документ с уникален номер и баркод със секретен номер, издаван от Групо Медия ООД на клиентите - потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл. 45 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили с конкретен търговец – потребител на сайта Rio.bg, чрез информационната платформаRio.bg и разположената там електронна форма, конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца промоционални цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока и/или услуга.
- Виртуален портфейл - база данни, даваща информация на потребителя-купувач за натрупаните парични активи, условно наричани “разполагаема сума”, които може да се използват само и единствено за закупуване на стоки/услуги чрез Rio.bg. По разпореждане на потребителя-купувач, в посочено от него време и за закупуване на посочена от него стока/услуга, от “разполагаемата сума”на промотиращия търговец ще бъде превеждана дължимата цена. Размерът на “разполагаемата сума”във виртуалния портфейл може да се регулира по желание на потребителя - купувач, съобразно възможностите му. В този случай, отношенията между потребителя-купувач и Групо Медия ООД се уреждат с отделен договор.
- Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
- Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта Rio.bg.
- Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.
- Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

3 Предмет на договора

3.1. Групо Медия ООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си Rio.bg, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.
3.2. Групо Медия ООД единствено и само поддържа интернет сайта Rio.bg, като не носи отговорност при следните случаи:
- За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Групо Медия ООД;
- За всички вреди, причинени на Потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на Групо Медия ООД;
- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Групо Медия ООД, или трети лица, подизпълнители в сайта Rio.bg;
- За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени във сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;
- Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта Rio.bg, независещи от екипа на същия.
3.3. Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от Групо Медия ООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електроно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.
3.4. Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на Групо Медия ООД. Когато потребителят промени потребителското си име, Групо Медия ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
3.5. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Групо Медия ООД.
3.6. Регистрирайки се в уебсайта на Групо Медия ООД, потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на Групо Медия ООД всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.
3.7. Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
- Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда,
- Да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
- Да уведомява незабавно Групо Медия ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;
- Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
- Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Групо Медия ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
- Да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите
Общи условия: Всеки от регистрираните потребители на сайта – промотиращи търговци, и от регистрираните потребители на сайта – потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава Групо Медия ООД: посредством поддържаната от него информационна платформа Rio.bg, да води преговори;и/или да сключва;както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга;включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане. 

4 Защита на лични данни

4.1. Групо Медия ООД и Гранд Травъл ООД предприемат мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.
4.2.  Групо Медия ООД и Гранд Травъл ООД обработват личните данни на Потребителите на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.
4.3. Групо Медия ООД и Гранд Травъл ООД са публикували информацията относно личните данни, които обработва и целите, а които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес https://rio.bg/privacy-notice-gdpr, с която Потребителят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.
4.4. При предоставяне на услугата Групо Медия ООД и Гранд Травъл ООД  действат единствено по инструкция на Потребителят на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от Групо Медия ООД и Гранд Травъл ООД. В този смисъл, Групо Медия ООД и Гранд Травъл ООД(доставчици на услугата) нямат контрол върху съдържанието и данните, които ползвателят на услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни. В този случай Групо Медия ООД и Гранд Травъл ООД нямат роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно и както е описано в договора за предоставяне на услугата и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.
4.5. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Групо Медия ООД и Гранд Травъл ООД ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

5 Пояснение на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта Rio.bg

5.1. Зареждайки заглавната интернет страницата Rio.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко - продажба на промоционална цена по метода на колеткивното пазаруване. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, подържаща интернет сайта, така и с данните за третото лице, пормотиращо в съответния момент, наред с Общите условия за ползване на сайта, както и с Общите условия за сключване на договор за покупко-продажба по метода на груповото пазаруване.
5.2. Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.
5.3. В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното изявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, по системата за груповото пазаруване, с авансово плащане.
- В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора. При регистрацията пoтребителят си създава потребителски профил с виртуален портфейл, който се зарежда със суми на потребителя.
- В случай, че задължителното условие, предвидено в публикуваната оферта, не се сбъдне, по независими от продавача причини, последният не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга.
- Групо Медия ООД, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, възстановява сумата, заплатена от потребителя - купувач, като я отнася във виртуалния му портфейл или, по изрично искане на последния, след представяне на документ доказващ плащането, му я превежда по посочена от него банкова сметка. Сумите, натрупани във виртуалния портфейл, могат да се използват само за пазаруване чрез Rio.bg. За времето от авансовото плащане до превеждането на сумата на промотиращия търговец и за съхранението на суми във виртуалния портфейл, лихви и възнаграждения не се дължат. Връщане на суми на потребителя-купувач се извърша по банков път в 30 дневен срок, при което всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума, са за негова сметка съгласно Общите условия на този договор.
5.4. Потребителят - купувач, след запознаване с Общите условия и текста на договора за покупко продажба, би следвало да е наясно, че договорът за покупко продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице, което също е потребител на сайта Rio.bg – промотиращ търговец, използващ предоставената електронна платформа за групово пазаруване от разстояние и промотиране на оферираните от него стоки/услуги.
5.5. След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от Групо Медия ООД съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия. В случай, че потребител-купувач получи ваучер/код, и не се възползва от него при условията и срока за предявяване, указани от в съответанта оферта, потребителят - купувач няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена (капаро, задатък), която остава като обезщетение за продавача. В срока на предявяване, купувачът има право да извърши резервация за получаване на закупената стока/услуга, в определен ден или период след изтичане на срока за предявяване.
5.6. Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна е представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента. Ако плащането е в брой чрез „кеш терминал”, който не връща ресто, платената в повече сума се натрупва във виртуален портфейл, открит за потребителя при регистрацията му в сайта. При последваща покупка, потребителят може да използва сумата натрупана във виртуалния му портфейл.
5.7. Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от Групо Медия ООД. Преводи на парични суми от Rio.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.

6 Допълнителни условия

6.1. Настоящите Общи условия включват и следните документи:
6.2. Условия за обслужване на транзакции с банкови карти или както следва:
6.2.1. Уеб сайтът Rio.bg е собственoст на Групо Медия ООД, (ЕИК: info@rio.bg) със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ,ул. Княз Черказки 38 ет. 1 оф.1, тел. 0884 193 579 и e-mail адрес: info@rio.bg
6.2.1.1. Раздел почивки и екскурзии в страната и чужбина в уеб сайтът Rio.bg са собственoст на Гранд Травъл ООД , (ЕИК: BG202191378) в качеството му на туроператор и туристически агент със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ,ул. Княз Черказки 38 ет. 1 оф.1, тел. 0884 193 579 и e-mail адрес: travel@rio.bg
6.2.2.
Предлагани услуги и стоки
- Предлаганите в Rio.bg продукти са широк асортимент услуги или стоки, предоставяни от различни фирми, които се представят под формата на промоционални дневни оферти.
- В страницата на всяка оферта е обявено подробно описание, съдържание, количество, цена, както и фирмата-доставчик.
- Ценова политика: Всички обявени цени в Rio.bg са в български левове. Цените са крайни, с включен ДДС.
- Договорът между потребителите и доставчиците се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условие (сключване на определен брой договори и др.) или срок.
6.2.3. Лични данни при транзакции с банкови карти
Групо Медия ООД гарантира защитата на личните данни на клиентите чрез Условията за ползване на Rio.bg. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната система Борика-Банксервиз АД, гарантираща сигурността им. Rio.bg не съхранява номера на банкови карти.
6.2.4. Работа с клиенти:
Поради спецификата на услугата си, Rio.bg не предлага на клиентите възможност за отказ на вече направена поръчка и връщане на осъществено плащане. При извършване на покупка, всеки клиент съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с фирмата, осигуряваща конкретната оферта. Групо Медия ООД не е страна по договора между клиента и съответната фирма.
- Групо Медия ООД или Гранд Травъл ООД активно защитават интересите на потребителите на сайта и съдейства в случаи на постъпили изявления за отказ от закупена услуга или рекламации.
- При извършване на покупка всеки потребител-клиент, след запознаване с Общите условия и текста на договора за покупко продажба, се съгласява и декларира, че договорът за покупко продажба се сключва не с Групо Медия ООД или Гранд Травъл ООД, а с изрично упоменато трето лице (търговец-продавач), което също е Потребител на сайта Rio.bg – промотиращ търговец, използващ предоставената електронна платформа за групово пазаруване от разстояние и промотиране на продаваните от него стоки/услуги.
- В случай, че клиент заплати дадена оферта и по негова причина той не се възползва от заплатената услуга и в случай, че сумата не е преведена към търговеца предоставящ промоционалната оферта то Групо Медия ООД или Гранд Травъл ООД могат да възстановят сумата на клиента, но задържат 10% от нея (но не по малко от 10лв), за да се покрият транзакционни и счетоводни разходи по извършване на сделката.
- Суми под 25 лв. се възстановяват във виртуален портфейл на клиента , който може да бъде ползван за бъдещи покупки от сайта, горе упоменатата удръжка не се прилага. За съхранението на суми във виртуалния портфейл, лихви и възнаграждения не се дължат.
- Клиент може да поиска възстановяване на сума във виртуален портфейл на клиента , който може да бъде ползван за бъдещи покупки от сайта, горе упоменатата удръжка не се прилага. За съхранението на суми във виртуалния портфейл, лихви и възнаграждения не се дължат.

6.2.5. Право на отказ
- Съгласявайки се с настоящите Общи условия, всеки Потребител потвърждава, че е наясно с правото си, че съгласно чл. 50 от ЗЗП, че ако не се касае за някое от изключенията, предвидени в чл. 46 и чл. 57 от ЗЗП, в 14 (четиринадесет) дневен срок от сключването на договора от разстояние с авансово плащане за закупуване на оферирана стока в сайта Rio.bg, може да се откаже от договора, без да дължи обезщетение за това, освен разноските съгласно разпоредбите на закона. За упражняване на правото на отказ от договора, когато то е предвидено в офертата, Потребителят е длъжен преди изтичането на 14-дневния срок от сключването на договора да изпрати до конкретния търговец, с когото е сключил договора и до Групо Медия ООД, изрично изявление в свободен текст.

7 Предлагане на оферти в раздел туризъм, почивки и екскурзии в България и Чужбина

Собственик на разделите: туризъм, почивки или екскурзии в България или в Чужбина в Rio.bg e Гранд Травъл ООД, с ЕИК: BG202191378 притежаващ лиценз за извършване на туроператорска дейност съгласно: Удостоверение за регистрация PK-01-7019/04.12.2012г. и валидна застраховка номер на полица 03700100004869 ЗД Евроинс валидна до 06.01.2025 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ,ул. Княз Черказки 38 ет. 1 оф.1, тел. 0884 193 579 и e-mail адрес: travel@rio.bg и за разделите важат следните специални условия:

7.1. Предлаганите от Гранд Травъл ООД, с ЕИК: BG202191378 притежаващ лиценз за извършване на туроператорска дейност съгласно: Удостоверение за регистрация PK-01-7019/04.12.2012г. и валидна застраховка номер на полица 03700100004869 ЗД Евроинс валидна до 06.01.2025 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ,ул. Княз Черказки 38 ет. 1 оф.1, тел. 0884 193 579 и e-mail адрес: travel@rio.bg чрез Сайта Rio.bg за реклама основни и допълнителни туристически услуги, са:
- туристически услуги;
- хотелски резервации;
- други разрешени от Закона за туризма услуги.

7.2. Потребителят може да закупи правото на отстъпка по избраната от него туристическа услуга, чрез интернет портала „Rio.bg”.
7.3. Преди Потребителят да бъде обвързан от договор за туристически пакет или от всяка друга съответстваща оферта за туристически пакет, Туроператорът Гранд Травъл ООД, предоставя на пътуващия стандартен формуляр за предоставяне на информация съгласно приложение № 1, неразделна част от тези Общи условия.
7.4. Пътуващият има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, след като е отправил до Туроператора, Гранд Травъл ООД предизвестие на траен носител в разумен срок преди започването на изпълнението на туристическия пакет. Предизвестие, отправено не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет, се смята за извършено в разумен срок.
7.5. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.
7.6. Туроператорът, Гранд Травъл ООД информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните разходи по прехвърлянето. Тези разходи не могат да са неоправдано високи и не могат да превишават действителните разходи, направени от Туроператорът, Гранд Травъл ООД във връзка с прехвърляне на договора за туристически пакет. Туроператорът, Гранд Травъл ООД предоставя на лицето, което прехвърля договора за туристическия пакет, доказателства за разходите, таксите или за другите допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето на договора за туристически пакет.
7.7. Туристическият ваучер се издава за вътрешен, входящ и изходящ туризъм, като същият се издава като електронен документ по смисъла на ЗЕДЕУУ. За граждани на трети държави, за които се прилага визов режим от Република България, туристическият ваучер задължително се издава и на хартиен носител с подпис и печат на издателя. Електронният туристически ваучер съдържа задължителните реквизити по чл. 73, ал. 5 от Закона за туризма, а именно:

1. Номер и дата на издаването на ваучера;
2. Фирма на Туроператора - издател на ваучера;
3. Регистрационен номер на удостоверението за регистрация на Туроператора;
4. Номер на удостоверението за регистрация за туристическа агентска дейност на лицето, представляващо Туроператора, с изключение на случаите, когато ваучерът се издава пряко от Туроператорът, Гранд Травъл ООД;
5. Имена на туристите;
6. Предплатената основна и/или допълнителна услуга или списък на предплатените услуги, включени в туристическия пакет;
7. Датата за изпълнение на услугата или датите за изпълнение на първата и последната услуга, включени в туристическия пакет;
8. Контрагенти по изпълнение на услугата;
9. Срок и начин на плащане на услугата;
7.8. Туристическият ваучер се издава на Потребителя, когато се предоставя основна и/или допълнителна туристическа услуга или след сключване на договора за туристически пакет.
7.9. В случай на онлайн резервация електронен туристически ваучер се издава автоматично от резервационната система на Туроператорът, Гранд Травъл ООД след успешно приемане на условията на Туроператора по конкретната оферта, плащане и предоставяне на всички необходими и изискани данни, касаещи туристическата услуга, като след кумулативно изпълнение на горните условия, Туристическият ваучер се изпраща на адрес на електронната поща, посочен от Потребителя.
7.10. За получаването на електронния туристически ваучер Потребителят или Туристическият агент е необходимо да потвърдят получаването му чрез обратно съобщение с уведомление за постъпване на електронното съобщение с прикачен ваучер в електронната му пощенска кутия, чрез активиране на изпратения линк в електронната поща, използвана за регистрация в системата и/или закупуване на туристическата услуга.
7.11.
За да са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието на електронния туристически ваучер, Туроператорът, Гранд Травъл ООД - издател на ваучера, създава подходяща защита на файла срещу промени.

8 Хотелски резервации

8.1. Условия за хотелско настаняване, направено чрез Туроператора, Гранд Травъл ООД, с ЕИК: BG202191378 притежаващ лиценз за извършване на туроператорска дейност съгласно: Удостоверение за регистрация PK-01-7019/04.12.2012г. и валидна застраховка номер на полица 03700100004869 ЗД Евроинс валидна до 06.01.2025 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ,ул. Княз Черказки 38 ет. 1 оф.1, тел. 0884 193 579 и e-mail адрес: travel@rio.bg
8.2. Записването за ползване на туристическа услуга-хотелско настаняване се извършва чрез информационната/резервационна платформа „Rio.bg”. Направената от Потребителя заявка за резервация има валидност и обвързващо действие само след попълване на всички необходими и изискуеми данни и документи за резервацията, съгласие с настоящите Общи условия и условията на туристическата услуга, извършване на дължимото от Потребителя плащане.
8.3. Туроператора, Гранд Травъл ООД предоставя оферта с посочена крайна цена и описание какво е включено в нея. Резервацията се прави след плащане на капаро в предвидения размер или пълната сума, по банков път по посочена банкова сметка или чрез система за електронни разплащания. Разходите по плащане от Потребителя към Туроператора, Гранд Травъл ООД са за сметка на Потребителя. В случай на плащане във валута, различна от български лев, важи обменният валутен курс, валиден към момента на плащането на съответната трансферираща финансова институция.
8.4. Във всички случаи на плащане, било то чрез централизирани уеб-базирани системи за разплащания, по банков път или на каса чрез платежни услуги, резервацията и гарантираността по нея се счита за направена от момента на заверяване на банковата сметка на Туроператора, Гранд Травъл ООД с платената сума и изпълнение на предвидените в офертата условия. През периода от обработка на плащането до момента на заверяване на сметката, Туроператора, Гранд Травъл ООД не носи отговорност в случай на изчерпване на свободните места за избраната туристическа услуга.
8.5. В случай на изчерпване на свободните места по заявената туристическа услуга през периода на обработка на плащането до заверяване на банковата сметка, Туроператора, Гранд Травъл ООД ще завери профила на Потребителя с платената сума, като същият може да я използва за закупуването на други предлагани стоки/услуги или да заяви възстановяването й в 1-годишен срок от плащането.
8.6. Крайната цена на услугата и нейните допълнителни условия са посочени изрично във всяка една оферта поотделно. В случай, че е платено капаро, остатъкът от цената трябва да бъде заплатен в срока, посочен от Туроператора, Гранд Травъл ООД чрез имейл при заявка за плащане или посочен в профила на Потребителя в секция „Моите резервации”. Ако остатъкът не бъде заплатен в този срок, резервацията се счита за анулирана и Потребителят губи платеното капаро.
8.7. След заплащане /частично или пълно/ на съответната резервация /туристическа услуга/, тя е обвързваща за страните само в случай, че Потребителят е изпълнил посочените в офертата условия. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията на Туроператора, Гранд Травъл ООД.
8.8. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в настоящите Общи условия, както и изрично на Сайта при извършване на заявка за резервация от Потребителя. Същите са съобразени с действащото законодателство в Република България и с политиката на предоставящия туристическата услуга Туроператора, Гранд Травъл ООД. В случай на анулация на резервация, същата трябва да бъде направена в писмен вид по емайл info@rio.bg , travel@rio.bg или в офиса на Туроператора, Гранд Травъл ООД.
8.9. Всички оплаквания на Потребителя трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на Хотела през времето на пребиваването на туристите в Хотела, всички оплаквания трябва да бъдат вписани в регистър на рекламациите, разгледани и разрешени от ръководството на хотела. Туроператора, Гранд Травъл ООД. не носи отговорност, но може да окаже съдействие и да възстанови по банков път или в профила на клиента заплатената от клиента сума ако получи необходимите доказателства и сумата не е преведена към хотелиера в съответния законов срок.
8.10. В случаи на специални изисквания от страна на Потребителя, извън оферираните от Туроператора, Гранд Травъл ООД, същите ще се предоставят при възможност от подсигуряването им на място. Ако тези допълнителни изисквания са свързани с допълнително плащане, то следва да бъде направено на място.
8.11. Категоризацията на Хотелите публикували оферти в Rio.bg са издадени съгласно законодателните особености на съответната държава. Предоставената във всяка една оферта и информацията за удобствата и услугите, както и снимковия материал е осигурена от самия Хотел или от Туроператора партньор. Туроператора, Гранд Травъл ООД не носи отговорност за настъпили разминавания по вина на Хотелиера или Туроператора партньор.
8.12. Туроператора, Гранд Травъл ООД не носи отговорност за загуби на туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея, извън посочените изрично права за отказ и/или анулация на резервация.
8.13. Туроператора, Гранд Травъл ООД не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява туристите, независимо от това, че поради техни действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

9 Отговорност и рекламации при туристически и други услуги предоставени от трети лица

9.1. За туристически и други услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им билети: фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети и др. Гранд Травъл ООД (Rio.bg) не носи отговорност за тяхното качество и навременност. В тези случаи, административна, материална и морална отговорност пред туриста носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между тях са налични в съответните документи обуславящи и конкретизиращи техните взаимоотношения.
9.2. Гранд Травъл ООД (Rio.bg) не носи отговорност при промяна цената на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят с отделен документ – билет, включително фериботни такси, такси за сигурност на гари и други транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване.
9.3. Гранд Травъл ООД (Rio.bg) не носи отговорност пред туриста, в случаите на влошаване на неговото здравословно състояние по време на програмата. Отговорността на Туроператора е в осигуряването правото на сключване на застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" със съответния лимит за злополука, спасителни разходи и медицински разходи.
9.4. При отказ на граничните служби да допуснат влизане или излизане на потребителя от или в съответната държава, Гранд Травъл ООД (Rio.bg) не носи отговорност и не дължи възстановяване на сумата заплатена за туристическото пътуване, в това число и разходи и услуги по връщането на туриста в съответната изходна дестинация.
9.5. Непреодолима сила са непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, възникнали след сключване на съответния договор. За такива се считат: влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуването и други непреодолими и извънредни обстоятелства, които не могат да се предвидят или избегнат от страна на Туроператора, Гранд Травъл ООД (Rio.bg) или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения и предприемане на всички разумни мерки за тяхното предотвратяване.
9.6. При случай на непреодолима сила Туроператора, Гранд Травъл ООД (Rio.bg) има право / без да носи отговорност и да дължи неустойка/ да извършва промени в програмата според конкретно възникналата ситуация.

10 Анулации и възстановяване на суми по оферти с хотелско настаняване, предоставяне на туристически или транспортни услуги

10.1. Всички анулации се извършват в писмен вид към Туроператора, Гранд Травъл ООД на е-маил info@rio.bg или travel@rio.bg като е необходимо да се посочат номера на закупените ваучери и причина за анулацията.
10.2. Всички резервации, промени и анулации се считат за валидни след писмено потвърждение от страна на ХОТЕЛИЕРА, ТУРОПЕРАТОРА или ТУРАГЕНТА публикувал съответната оферта в сайта.
10.3. Общи неустойки, които се удържат при отказ от пътуване от страна на туриста, валидни в случай, че няма изрични такива в самата оферта/програма, както следва:
- Промяна на резервацията и предоставяне на други дати при възможност БЕЗПЛАТНО
- В случай, че е платено капаро и остатъкът трябва да бъде заплатен в срок, посочен в резервацията – 100 (сто) % от общата цена на капарото.
- До 60 (шестдесет) дни преди датата на заминаване, настаняване в хотел, предоставяне на транспортна услуга – 10 (десет) % от основната цена заплатена от клиента;
- От 60 (шестдесет) до 25 (двадесет и пет) дни преди датата на заминаване, настаняване в хотел, предоставяне на транспортна услуга – 25 (двадесет и пет) % от общата цена на пътуването.
- От 25 (двадесет и пет) до 15 (петнадесет) дни преди датата на заминаване, настаняване в хотел, предоставяне на транспортна услуга – 50 (петдесет) % от общата цена на пътуването.
- От 14 (четиринадесетия) ден до деня на заминаване, настаняване в хотел, предоставяне на транспортна услуга – 100 (сто) % от общата цена на пътуването.
10.4. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в настоящите общи условия. Същите са съобразени със законите и нормативите в Р. България, политиката на предоставящия туристическата услуга и Гранд Травъл ООД
10.5. Групо Медия ООД, Гранд Травъл ООД и предоставящия туристическата услуга не носят отговорност, за загуби на туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея, извън посочените изрично права за отказ и/или анулация на резервация.

11 Други Особености Приложимо право

Всички други условия и особености са посочени в Условията за ползване на Rio.bg и в условията към конкретната оферта, предмет на покупко-продажбата.
10.1. Групо Медия ООД и Гранд Травъл ООД си запазват правото да променят или допълват настоящите Общи условия едностранно, без да уведомяват за това потребителя.
10.2. Потребителят - купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.
10.3. Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа.
10.4. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
10.5. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
10.6. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Групо Медия ООД и Гранд Травъл ООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
10.7. Бисквитки (‘Cookie') е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета стана бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе взаимодействието с наш или друг сайт. Повече информация за „cookie” можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html

10.8.Неразделна част от тези Общи условия са:
Приложение № 1 - Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети

12 Приложение № 1 - Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.
Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети.Дружеството XY/дружествата XY ще носи/носят пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.
В съответствие със законовите изисквания дружеството XY/дружествата XY е/са предприели необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране в случай на несъстоятелност.
По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302 На посочения интернет адрес пътуващият ще получи следната информация: Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:

- Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристически пакет.
- Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.
- На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.
- Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.
- Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
- Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо - съответното обезщетение. - Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.
- Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
- Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяването му, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.
- Пътуващите имат право също и на намаление на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
- Туроператорът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение. - Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството XY се ползва със защита при несъстоятелност в YZ (образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност - застрахователно дружество). Пътуващите могат да се обърнат към YZ образувание или, когато е приложимо, към компетентния орган (данни за контакт, включително наименование, седалище и адрес на управление, адрес на електронната поща и телефонен номер), ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството XY.
- Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.

За 4305  дни публикувахме 109,544 оферти и Ви спестихме 24,370,877 лв. 

вход в Rio.bg

За да оставите коментар трябва да сте логнат потребител!
Нямате регистрация, направете го тук.
Забравена парола